aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 CIS Witów- Zaproszenie do składania ofert na paliwo
 data: 2017-03-24Oddział: Klucze-Siedziba główna
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne 32-310 Klucze, ul. Bolesławska 23 zaprasza do składania ofert na zakup paliwa do Centrum Integracji Społecznej w Witowie w ramach projektu "Centrum Integracji Społecznej Twoją szansą na lepszy start" dla osi priorytetowej: IX. Włączenie społeczne; działanie: 9.1. Aktywna integracja; poddziałanie: 9.1.5. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa paliw płynnych do pojazdów będących w posiadaniu Chrześcijańskiego stowarzyszenia Dobroczynnego, realizowana w formie bezgotówkowych tankowań na stacjach paliw Wykonawcy od kwietnia 2017 do grudnia 2018r.


Dostawa obejmuje następujące rodzaje paliw: olej napędowy i benzyna 95

1. Paliwo musi spełniać wymagania jakościowe określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. Nr 221, poz. 1441 ze zm.) oraz normy PN-EN 228, PN-EN 590 i PN-EN 589.

2. Wykonawca, na każde żądanie Zamawiającego, przedstawi na stacji paliw dokumenty i świadectwa jakościowe paliw.

3. Dostawa paliw będzie polegać na sukcesywnym (uzależnionym od aktualnych potrzeb Zamawiającego) tankowaniu paliwa do zbiorników pojazdów służbowych oraz do odpowiednich pojemników zapasowych (kanistrów) Zamawiającego.

4. Warunki zakupu paliwa: a) tankowanie do zbiorników pojazdów samochodowych, b) tankowanie do pojemników dostarczanych przez Zamawiającego Z uwagi na brak możliwości magazynowania paliw płynnych, tankowanie pojazdów i urządzeń odbywać się będzie sukcesywnie, wg aktualnych potrzeb Zamawiającego.

5. Odbiór paliwa odbywał się będzie bezgotówkowo. Wykonawca każdorazowo wystawiał będzie faktury VAT, która musi zawierać: datę tankowania, rodzaj i ilość pobranego paliwa, cenę jednostkową jednego litra paliwa z uwzględnieniem upustu, markę i numer rejestracyjny pojazdu, nazwisko i imię osoby pobierającej, czytelny podpis osoby pobierającej

6. Zamawiający dostarczy pisemny wykaz jednostek transportowych i sprzętowych oraz osób uprawnionych do tankowania.

7. Wykonawca musi zapewnić możliwość tankowania paliwa z dystrybutora Wykonawcy przez całą dobę w dni robocze.

8.Podstawą do rozliczenia za zakup paliw płynnych w okresie obowiązywania umowy będą ceny obowiązujące na stacji paliw oferenta z dnia zakupu pomniejszone o wskaźnik obniżki cen podany w ofercie.

9. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.03.2017r. mailowo: ciswitow@chsd.pl oryginały dokumentów przesłać na adres 32-310 Klucze ul. Bolesławska

23. Decyduje data przesłania oryginałów dokumentów.

Załączniki do pobrania

POBIERZ


   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.