aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

 Centrum Integracji Społecznej w Łazach -Twoja szansą na lepsze jutro
 data: 2010-02-10Oddział:
Realizację projektu rozpoczęliśmy akcją promocyjną, której celem było przybliżenie realizowanych działań, zasad funkcjonowania Centrum Integracji Społecznej i zapoznanie mieszkańców gminy z planami na przyszłość. Zorganizowaliśmy spotkanie promocyjne z udziałem kadry Centrum, przedstawicieli Zarządu Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego oraz lokalnych władz i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej W miesiącu październiku we współpracy z Partnerem odbyła się rekrutacja kandydatów do I edycji Projektu. Postępowanie rekrutacyjne obejmowało indywidualne spotkania z osobami skierowanymi do udziału w Projekcie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Łazach.
Celem rekrutacji było określenie predyspozycji zawodowych uczestników i skierowanie ich do udziału w określonej pracowni. W rozmowach z uczestnikami brali udział: doradca zawodowy; psycholog oraz pracownik socjalny. Po zakończeniu rekrutacji 25 uczestników zostało skierowanych do udziału w zajęciach Centrum. Z uczestnikami podpisane zostały wymagane dokumenty w tym Indywidualne Programy Zatrudnienia Socjalnego określające zakres aktywizacji społecznej i zawodowej beneficjentów.

Pracownia ogólnobudowlana

Uczestnicy którzy zostali zakwalifikowani do grupy ogólnobudowlanej nabywają i doskonalą swoje umiejętności w zakresie prac remontowo- budowlanych poprzez udział w zajęciach teoretycznych i praktycznych pod nadzorem instruktora. Do przeprowadzenia zajęć praktycznych zakupiliśmy niezbędne materiały szkoleniowe oraz sprzęt który wykorzystywany jest min. do prac rozbiórkowych, tynkarskich, glazurnictwa. Nabycie wiedzy z zakresu różnorodności materiałów oraz sposoby ich wykorzystania w praktyce zwiększą atrakcyjność naszych uczestników na otwartym rynku pracy. Zajęcia szkoleniowe odbywają się głównie w budynku Centrum, który wymaga wielu prac adaptacyjno-remontowych. Uczestnicy w ramach ćwiczeń praktycznych mają możliwość podniesienia standardu warunków pracy, udoskonalenia warsztatu. Ponadto uczestnicy mają możliwość doskonalenia swoich umiejętności zawodowych na zewnątrz w ramach praktycznej nauki zawodu. Mając na celu pomoc w wejściu na otwarty rynek pracy wszystkim Panom z pracowni ogólnobudowlanej przeprowadziliśmy badania wysokościowe.

Pracownia malarsko-wykończeniowa

W pracowni malarsko-wykończeniowej uczestnicy doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zakresie prac malarsko-wykończeniowych pod nadzorem instruktora. Uczestnicy remontowali pomieszczenia: malowali, odgrzybiali ściany i sufity, uczyli się kłaść panele podłogowe itp. Zakupiliśmy niezbędny sprzęt i materiał szkoleniowy do przeprowadzenia zajęć praktycznych. Wykonywanie prac malarsko wykończeniowych wymaga dużej dokładności, precyzyjności i poczucia estetyki, wszystkie te cechy będziemy starać się wprowadzić jako niezbędny nawyk przy wykonywaniu tego typu zawodu. W ramach praktycznej nauki zawodu z dużym zaangażowaniem uczestnicy pracowni ogólnobudowlanej i wykończenia wnętrz przeprowadzili prace remontowe w trzech Bibliotekach Miejskich na terenie gminy Łazy.

Tekst alternatywny

Tekst alternatywnyPracownia ogrodnicza- porządkowa

Ze względu na dwu-tematyczność w charakterze pracowni realizowane są zarówno cele związane z ogrodnictwem jak i organizowaniem i przeprowadzaniem prac porządkowych w domu, ogrodzie i wokół siebie. W okresie zimowym grupa ogrodniczo-porządkowa głównie dba o czystość w budynku Centrum i terenu wokół Placówki. W ramach współpracy z Urzędem Miejskim uczestnicy powyższej pracowni pomagali mieszkańcom odśnieżając ulice na terenie gminy. Dzięki materiałom i sprzętowi który zakupiliśmy przeprowadzono szereg zajęć min. w zakresie pielęgnacji kwiatów doniczkowych, przygotowania terenów zielonych do zimy, prac porządkowych, wykonywania stroików świątecznych na Święta Bożego Narodzenia. W okresie wiosennym zadbamy o upiększenie terenu otaczającego Centrum. Pracownia ogrodnicza daje uczestnikom możliwość nauki pielęgnacji ogrodu, zapoznania z rodzajami gleb i ich uprawą, uczy posługiwania się narzędziami ogrodniczymi, wysiewu nasion, hodowli i pielęgnacji roślin ozdobnych , obcowania z przyrodą oraz utrzymywania porządku wokół siebie.

Pracownia krawiecka

Uczestniczki pracowni krawieckiej dotychczas wykonywały różne zawody, sytuacja w jakiej się znalazły min. brak zatrudnienia zmusiła je do przekwalifikowania w celu odnalezienia się na rynku pracy. Udział w zajęciach da im możliwość opanowania technik krawieckich, w stopniu który umożliwi im podjecie pracy w zawodzie. W bieżącym okresie panie uczyły się haftów krzyżykowych, wzorników szwami ręcznymi, wzorników ze szwami maszynowymi. W celu stworzenia uczestnikom możliwości realizacji programu zakupiliśmy materiały szkoleniowe i niezbędny sprzęt min. maszynę wielofunkcyjna z możliwością robienia dziurek. Dzięki wyposażeniu i wielu funkcjom maszyny uczestniczki zdobędą więcej umiejętności co pozwoli im być bardziej atrakcyjnym na rynku pracy. Jedna z naszych uczestniczek podjęła już zatrudnienie.

Tekst alternatywny


Pracownia opiekuna osób starszych

Uczestniczki kształcą umiejętności opieki nad osobami starszymi, biorąc udział w zajęciach praktycznych i teoretycznych. Opiekunki są przygotowywane do pracy z osobą starszą z ograniczeniami wynikającymi z procesu starzenia się, do pracy związanej z aktywizacją i towarzyszeniem osobie starszej. Zajęcia praktyczne odbywają się w Hostelu dla osób bezdomnych i z przemocy z dziećmi oraz w warsztatach terapii zajęciowej. Uczestnicy mają możliwość zastosowania teorii w praktyce w zakresie: motywowania osób do utrzymania higieny osobistej, właściwego zastosowania się do wskazań lekarza podczas przyjmowania leków, stosowanie ćwiczeń rehabilitacyjnych, utrzymywania sprawności fizycznej. Zakupiliśmy materiały szkoleniowe niezbędne do przeprowadzenia zajęć praktycznych, materiały do nauki pielęgnacji osób leżących, niezbędne przy ćwiczeniach rehabilitacyjnych chorych leżących i z problemami ortopedycznymi Po ukończeniu zajęć uczestniczki będą umiały rozpoznać problemy opiekuńcze osoby starszej, planować i realizować opiekę, pomagać w utrzymaniu ciała w czystości, wykonywać proste zabiegi higieniczne, utrzymywać czystość i estetykę łóżka oraz najbliższego otoczenia podopiecznego, pomagać mu w zaspokajaniu potrzeb związanych z odżywianiem i wydalaniem. pomagać podopiecznemu utrzymać aktywność ruchową, użytkować sprzęt ortopedyczny i rehabilitacyjny. Zostaną przygotowane do prawidłowego i bezpiecznego posługiwania się urządzeniami, przyborami i narzędziami niezbędnymi podczas wykonywania czynności higienicznych. Ponadto pomagać podopiecznemu w adaptacji do zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, a także w komunikowaniu się z rodziną, zespołem opiekuńczym itp.(zdjęcia z pracowni)

Tekst alternatywny

Tekst alternatywny


Warsztaty zadaniowe i poradnictwo indywidualne

Nasi uczestnicy mieli również możliwość udziału w warsztatach zadaniowych ze specjalistami oraz skorzystania z poradnictwa indywidualnego. Celem warsztatów jest min. wykształcenie czynników tj.
• umiejętność radzenia sobie ze stresem, emocjami, kryzysami
• wzrost samooceny i poczucia własnej wartości
• wzrost umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej
• wzrost motywacji i umiejętności do samodzielnego poszukiwania zatrudnienia
• pozytywne relacje z otoczeniem
• podwyższenie zdolności adaptacyjnych
• zachowania prozdrowotne
• motywacja do leczenia uzależnienia
• podniesienie motywacji do zapobiegania procesowi wykluczenia w związku z powyższym przeprowadziliśmy zajęcia z terapeutą uzależnień nt. profilaktyki uzależnień; warsztaty z pielęgniarką nt. higieny osobistej; trening gospodarowania budżetem ze specjalistą budżetowym (jak zaplanować wydatki, uniknąć „pułapek” kredytowych, gdzie szukać oszczędności w gospodarstwie domowym itp) oraz warsztaty z pedagogiem nt. roli rodzica w wychowaniu dziecka.
Ponadto przeprowadziliśmy 80 godzin zajęć z doradcą zawodowym. Zadaniem jego było przybliżenie rynku pracy związane z przekazywaniem wiadomości o obecnych zasadach funkcjonowania na rynku pracy, instytucjach, usługach i instrumentach runku pracy; poradnictwo zawodowe czyli między innymi nauka poruszania się po rynku pracy, sporządzania dokumentów aplikacyjnych, przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Doradca zawodowy również podpowiadał beneficjentom , jaką ścieżką zawodową bądź edukacyjną mogliby obrać. Należy zwrócić jednak uwagę, że doradca zawodowy nie daje gotowych rozwiązań on informuje ,wspiera, towarzyszy i doradza, ale odpowiedzialność za to, jak potoczy się dalsza ścieżka zawodowa, spoczywa na każdym z uczestników. Niezwykle istotnym jest indywidualne podejście do każdego z uczestników. W diagnozie wstępnej wyraźnie zaznaczyły się: niskie poczucie wartości, brak umiejętności współdziałania w grupie, problemy prawne, osobiste, socjalne itp. Mając na uwadze pomoc w wejściu do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym dla naszych uczestników odbyło się indywidualne poradnictwo prawne, socjalne i psychologiczne. Praktyki zawodowe, warsztaty ze specjalistami oraz codzienny pobyt w Centrum Integracji Społecznej mają na celu pomoc naszym uczestnikom w wejściu na otwarty rynek pracy. Naszym nadrzędnym celem jest usamodzielnienie tych osób i wyprowadzenie ich poza system pomocy społecznej poprzez podjecie zatrudnienia.

   

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.