aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

Profil organizacji.

Główna idea organizacji zawiera się w prostych, ale jakże prawdziwych słowach: "łaknącemu dać jeść, pragnącemu dać pić, przychodnia przyjąć, chorego odwiedzić, do przebywającego w więzieniu pójść" biblijnej zasady Ewangelii św. Mateusza.

Stowarzyszenie swym zasięgiem obejmuje teren całej Polski. Skupia się przede wszystkim na pomocy samotnym wychowującym dzieci, bezdomnym, uzależnionym, byłym pensjonariuszom zakładów penitencjarnych, ofiarom przemocy.

Formy i metody realizacji, głównie w trzech polach:
 - terapeutycznej
 - kompensacyjnej
 - rewalidacyjnej

Realizacja tych trzech funkcji Stowarzyszenia odbywa się:
 1. poprzez system opieki, poradnictwa i wdrażania:
  • w dziedzinie materialnej
   • żywienie, organizowanie stołówek, jadłodajni, itp., rozdawnictwo gotowych artykułów żywnościowych,
   • rozdzielnictwo odzieży, przedmiotów codziennego użytku, artykułów sanitarnych i higienicznych,
   • organizowanie, finansowanie wypoczynku,
   • ustanawianie stypendiów, darowizn dla uczniów, szkół, przedszkoli, domów opieki, rencistów, emerytów, chorych.
  • w dziedzinie opieki
   • odwiedzanie chorych w domach, szpitalach, domach opieki, hospicjach,
   • odwiedzanie uzależnionych w zakładach leczniczych,
   • odwiedzanie bezdomnych w schroniskach,
   • odwiedzanie domów dla samotnych matek,
   • odwiedzanie domów wychowawczych dla młodzieży,
   • opieka nad ludźmi słabymi i bezradnymi,
   • opieka nad rodzinami patologicznymi.
  • w dziedzinie poradnictwa
   • system poradni dla uzależnionych, terapia dla narkomanów i alkoholików, trudnej młodzieży, rodzin zastępczych, itp.,
   • poradnictwo prawne
  • w dziedzinie wychowawczo-adaptacyjnej
   • pomoc w poszukiwaniu i ewentualnej organizacji miejsc pracy dla byłych alkoholików, narkomanów, więźniów oraz wdów, samotnych matek, inwalidów, itp.,
   • organizowanie hosteli - schronisk dla bezdomnych i opuszczających zakłady karne oraz ośrodki lecznictwa odwykowego,
   • organizowanie ośrodków terapeutycznych i resocjalizacyjnych dla ofiar patologii społecznej,
   • prowadzenie treningu ekonomicznego w celu umiejętnego gospodarowania środkami.
 2. współpracując z instytucjami państwowymi, samorządowymi, podmiotami gospodarczymi oraz organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą - w zakresie realizacji zadań zbieżnych z celami Stowarzyszenia,
 3. wszechstronnie propagując metody i techniki stosowane w zakresie działalności charytatywnej,
 4. poprzez współpracę i wzajemną pomoc członków Stowarzyszenia,
 5. współpracując z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w działalności charytatywnej,
 6. doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie członków i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,

Rola organizacji.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez:
 - opiekę, doradztwo, pracę wychowawczo-adaptacyjną, pomoc duchową i także materialną osobom, rodzinom, środowiskom dotkniętym patologią, biednym, słabym, zagubionym, bezradnym, uzależnionym i upośledzonym społecznie, materialnie, zdrowotnie i duchowo,
 - kształtowanie właściwych postaw i relacji obowiązujących w zdrowej społeczności, opartych na zasadach i wartościach etycznych.

W ramach realizacji terapii poprzez pracę, wielu bezdomnym udało się odnaleźć ponowne wartości sensu życia, określenie celów własnych w reintegracji społecznej. Posiadamy własne zaplecze socjalne i właściwych dla danej dziedziny terapeutów, dlatego każda osoba potrzebująca, która zgłosi się lub zostanie zgłoszona przez inne instytucje czy osoby prywatne, otrzyma specjalistyczną pomoc oraz wsparcie.


Zespół organizacji.

Organizacja posiada stały zespół pracowników i współpracowników. Na podstawie umowy o pracę zatrudnionych jest 50 pracowników, 40 osób zatrudnionych jest na umowach wolontariackich.
ENGLISH


Our profile

Our main mission can be stated in words written in Bible by St Matthiew “ feed the hungry, give drink to the thirsty, invite the stranger, visit the sick and come to prisoner”which may seem a simple message but it is also very practical and challenging.

We work in all Poland and our objective is to provide help to single parents, homeless, addicted, ex-prisoners and victims of violence

We realize our mission through:
1. System of care, consultancy and implementation

a. material help
- feeding, canteens providing free food, giving away provisions
- giving away clothing, items of everyday use, household goods
- arranging and funding holiday
- funding scholarships; donations for students, schools, kindergartens, community homes, hospices, pensioners, annuitants, patients.

b. care
- visiting the sick in hospitals, homes, community homes and hospices
- visiting addicted in rehab institutions
- visiting homeless in shelters
- visiting shelters for single mothers
- visiting borstals
- care over people who are unable to help themselves
- care over pathological families

c. consultancy
- system of consultancy centers for addicted, therapy for drug addicts and alcoholics, foster families
- legal consultancy

d. educative
- help in job search for ex-alcoholics, drug addicts, ex-prisoners and widows, single mothers, disadvantaged people etc.
- arranging hostels – shelters for homeless and people released from custodial institutions and detox.
- arranging therapy and rehab centers for victims of social pathology
- offering economy training which teaches how to manage expenses and finances

2. Cooperation with governmental and non-governmental institutions, domestic and foreign NGOs,
3. Promotion of charity
4. Cooperation and help among members of ChSD
5. Cooperation with other people and institutions in order to gather and exchange experiences
6. Consultancy and organizational support for other members and entities interested in our activities.


Our role

We realize our objectives through:
care, consultancy, spiritual and material help to families, individuals. Encouraging positive attitudes and relationships obtained in a healthy society based on moral values,
Thanks to our therapy through work many homeless could find again their sense of life and place in the society. We have a wide range of facilities and therapists therefore we provide specialized help and support for everyone who needs help and contacts us or will be appointed by any institution or person.
Our staff

Our organization has a permanent team of workers and associates. We employ 50 full-time workers and we have over 40 contracted volunteers.


Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.