aktualności
 o Stowarzyszeniu
 Zarząd Stowarzyszenia
 cel i wizja
 współpraca
 Statut
 Oddziały ChSD
 Bóg działa
 galerie
 media o nas
 linki
 ważne informacje
 księga Gości
 kontakt
 
PRZEKAŻ 1% PODATKU

 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 tekst alternatywny
 OPS.pl

Współpraca.

Stowarzyszenie współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi jak i jednostkami samorządowymi. Jesteśmy realizatorami zadań samorządowych z zakresu pomocy społecznej, aktywizacji zawodowej, realizatorami partnerskich projektów zagranicznych. Od 2014 roku posiadamy oddział na Ukrainie, wspierając pracę wśród osób bezdomnych, niepełnosprawnych i sierot.

współpracujemy:
 - samorządy gminne, powiatowe, wojewódzkie,
 - ośrodki pomocy społecznej,
 - powiatowe centra pomocy rodzinie
 - urzędy pracy
 - norweski partner "Levende Vann"

Współpraca z Wojewódzkim Urzędem Pracy w ramach programu okresowego zatrudnienia zaowocowała nie tylko powstaniem nowych miejsc noclegowych dla osób najbardziej tego potrzebujących i stworzeniem tymczasowych miejsc pracy, ale umożliwiła przede wszystkim przeprowadzenie terapii poprzez pracę. Możliwe stało się też - przy zaangażowaniu osób bezdomnych i bezrobotnych - wybudowanie nowego budynku, z przeznaczeniem go na pracownie terapeutyczne, świetlicę i pomieszczenia sypialniane również dla osób niepełnosprawnych.


Plany na przyszłość.

Organizacja stale rozwija się. W samym roku 2004 powstały 4 oddziały terenowe i 3 filie. Zarząd organizacji skupia się na działaniach opisanych powyżej. W związku z tym dążymy do pozyskiwania środków z różnych źródeł, jakimi są np. programy ogłaszane prze urzędy wojewódzkie, ministerstwa polityki społecznej i inne. Zgodnie z Ustawą o Zatrudnieniu Socjalnym z dn. 13.06.2003 r. o wykluczeniu społecznym, planujemy w porozumieniu z Samorządem miasta Łaz utworzenie Centrum Integracji Społecznej. Zamierzamy zwiększyć ilość zajęć terapeutyczno-psychologicznych, stworzenie grup wsparcia i systemu wymiany doświadczeń w zakresie świadczonych przez Stowarzyszenie usług. Ponadto, ze względu na dużą ilość oddziałów, zmienić strukturę zarządzania organizacją. Powołanie osoby koordynującej działania oddziałów na terenie całego kraju.


ENGLISH
Cooperation
Our organization cooperates with:
 - local government, municipality, Voivodship government
 - social assistance centersj,
 - Poviat( county) family assistance centers
 - Labor offices
 - Norwegian partner "Levende Vann"

Cooperation with Voivodship Labor Office within program of temporary employment resulted in many new lodging places in shelters and temporary job offers for people in need but mainly we were able to carry out therapy through work which was very beneficial for the participants. Thanks to many homeless and unemployed people we could built our new facility and use this building for therapy workshops, community center and lodging rooms for disadvantaged people.

Plans for the future

Our organization keeps developing. In 2004 we set up 4 new divisions and 3 branches. The management makes every effort to meet the organization's mission. That is why our aim is to secure financing from many sources such as programs announced by Voivodship offices, Ministry of Social Policy and others. In accordance with Social Employment Act of 13th of June 2003 about social exclusion we plan to open up a new Center of Social Integration. We aim to increase the number of therapy and psychological assistance classes, create support groups, system of exchanging experiences within all the services we provide. Moreover, regarding a large number of our divisions we plan to change structure of management. We want to appoint a person that would coordinate all the activities of divisions in Poland.

Projekt i wykonanie MSB World
Copyright © 2005-2013 Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne. Wszelkie prawa zastrzeżone.